"ഞാൻ ഒരു പടം കണ്ടു.അതിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല"- ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുത്തു ബുദ്ധിജീവിയായ ആര്യ !!

242945 Views
212 Dislike
5057 Like
Published By WYV
Publish on: 2018-01-10 09:46:39
Badai Bungalow team trolls Fake Movie Intellectuals !! "ഞാൻ ഈയടുത്തു ഒരു പടം കണ്ടു..പക്ഷേ അതിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല" - ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുത്തു തിരിച്ചു വന്ന ബുദ്ധിജീവിയായ ആര്യ !! Watch All Shows : http://www.hotstar.com/asianet