ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ Canada ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ, ਰੋ ਰੋ ਦਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ | Canada Deport Singer Kambi Rajpuria

40269 Views
62 Dislike
2253 Like
Published By WYV
Publish on: 2018-01-11 04:47:48
ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ Canada ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ, ਰੋ ਰੋ ਦਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ | a famous punjabi singer who was living in Canada Singer Kambi Rajpuria was Deported by canadian immigration. this type same case happen with garry sandhu while he was deported from england but know he is famous punjabi singer